Εταιρεία

PwC

Κλάδος

Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

Κεφάλαιο

Λύση SoftOne

Soft1 300

Υλοποίηση έργου από

SoftOne Technologies Α.Ε.

PwCΗ PricewaterhouseCoopers (PwC) αποτελεί ένα κορυφαίο δίκτυο εταιρειών παροχής ελεγκτικών, συμβουλευτικών, φοροτεχνικών και άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών, το οποίο δραστηριοποιείται σε 157 χώρες, απασχολώντας συνολικά περισσότερους από 208.000 εργαζομένους. Με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, αναλαμβάνει μέσω εξειδικευμένου τμήματος Business Process Outsourcing (BPO), τη διεκπεραίωση εταιρικών διαδικασιών όπως τήρηση λογιστικών βιβλίων, μισθοδοσία και management reporting, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά 140+ ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.
 • Έλλειψη ελέγχου διεκπεραίωσης διαδικασιών και εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων πελατών
 • Αδυναμία ευέλικτης, κεντρικής διαχείρισης των εγκαταστάσεων των επιμέρους πελατών της εταιρείας
 • Χρονοβόρα διαδικασία μετάβασης νέων πελατών στο προγενέστερο σύστημα της PwC
 • Αυξημένο κόστος λογιστικής παρακολούθησης βιβλίων πελατών
 • Έλλειψη επαρκούς τεκμηρίωσης αλλαγών στο εκάστοτε σύστημα λογισμικού κάθε εταιρείας-πελάτη
 • Πολύπλοκη, μεμονωμένη ενημέρωση κάθε εγκατάστασης πελάτη με φορολογικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις
 • Εξάρτηση της PwC από τον εκάστοτε πάροχο της λογιστικής εφαρμογής που χρησιμοποιεί κάθε πελάτης

 • Ενσωμάτωση βάσεων δεδομένων πελατών στη σύγχρονη λύση μηχανογράφησης Soft1 300
 • Ανάπτυξη υποσυστήματος διαχείρισης διαδικασιών και έργων πελατών, για έγκαιρο εντοπισμό και επίλυση εκκρεμοτήτων
 • Τυποποιημένη παρακολούθηση όλων των εγκαταστάσεων πελατών μέσα από ένα εύχρηστο και ενοποιημένο περιβάλλον
 • Άμεση μεταφορά και χρήση του setup, καθώς και τυχόν αλλαγών ή προσθηκών σε μία βάση δεδομένων, στο σύνολο των εταιρειών-πελατών της επιχείρησης
 • Εύκολη και μαζική ενημέρωση όλων των βάσεων δεδομένων πελατών με φορολογικές αλλαγές και νέες εκδόσεις
 • Αυτοματοποίηση πολύπλοκων λογιστικών εργασιών όπως πχ η υποβολή προβλεπόμενων εντύπων στο taxis και η δημιουργία οικονομικών καταστάσεων
 • Αυτοματοποιημένη εξαγωγή σύνθετων αναφορών απόδοσης και στατιστικών στοιχείων

 • Μείωση κόστους και βελτιστοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Αυστηρός, κεντρικός έλεγχος και διασφάλιση έγκαιρης εκπλήρωσης προβλεπόμενων υποχρεώσεων
 • Real-time ενημέρωση και υποστήριξη διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 • Εξοικονόμηση εργατοωρών καταχώρησης παραστατικών πελατών κατά 20%
 • Αύξηση δεικτών ικανοποίησης εσωτερικών χρηστών και αντιλαμβανομένης αξίας πελατών
 • Περιορισμός του απαιτούμενου χρόνου μετάβασης νέων πελατών στο σύστημα της εταιρείας κατά 50%
 • Μείωση εσωτερικών αιτημάτων υποστήριξης αναφορικά με τη χρήση της εφαρμογής, έως και 60% (σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα)


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1