Εταιρεία

Provet Α.Ε.

Κλάδος

Κτηνιατρικά φάρμακα / φαρμακευτικά προϊόντα

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

SAP

Λύση SoftOne

Soft1 ERP

Υλοποίηση έργου από

SoftOne Technologies Α.Ε.

ProvetΗ Provet Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη διανομή κτηνιατρικών φαρμάκων και προϊόντων διατροφής για την κτηνοτροφία. Η Provet έχει σήμερα περισσότερα από 100 εμπορικά σήματα και εξαγωγές προϊόντων σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο.
 • Ανάπτυξη μιας ενοποιημένης διαδικασίας χρηματοοικονομικής διαχείρισης
 • Απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης για τους χρήστες
 • Δημιουργία διαδικασίας ελέγχου δεδομένων για την ικανοποίηση των προτύπων ποιότητας και τη διαχείριση εντοπισμού παρτίδων
 • Διαχείριση παραγγελιών και προμηθειών με διαδικασία προέγκρισης
 • Έλεγχος στις δαπάνες του προϋπολογισμού, με αυτόματη κατανομή σε προκαθορισμένα κέντρα κόστους
 • Δημιουργία αυτοματοποιημένης διαδικασίας για μεταφορές αποθήκης και έκδοση παραστατικών

 • Εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης λύσης οικονομικής διαχείρισης που ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εταιρείας
 • Ενεργοποίηση διαδικασίας παρακολούθησης για την καταγραφή και την αξιολόγηση μετρήσεων ελέγχου ποιότητας, έτσι ώστε να ορίζεται η καταλληλότητα των παρτίδων
 • Δημιουργία διαδικασίας εγκρίσεων για δαπάνες και πληρωμές με αυτόματη κατανομή σε κέντρα κόστους
 • Υλοποίηση ολοκληρωμένου υποσυστήματος διαχείρισης παραγγελιών με βάση πολλαπλά οικονομικά κριτήρια για εγκρίσεις πιστώσεων
 • Δημιουργία αυτοματοποιημένης ροής εργασιών στην παραγωγική διαδικασία για βελτίωση στην ακρίβεια επιλογής ειδών και παρτίδων
 • Υλοποίηση αυτοματοποιημένης διαδικασίας μεταβίβασης τίτλων και εγγράφων για ενδοεταιρικές συναλλαγές

 • Ικανοποίηση όλων των εταιρικών business αναγκών από ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα
 • Αυτοματοποίηση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών επιτρέποντας ταχύτερες και αποδοτικότερες λειτουργίες
 • Διαμόρφωση κατάλληλων διαδικασιών ασφαλείας και έγκρισης για δυναμική κατάρτιση προϋπολογισμού, διαχείριση εξόδων ελέγχου και προγραμματισμό πληρωμών με βάση τα επιθυμητά κάθε φορά επιχειρηματικά κριτήρια
 • Αύξηση των δυνατοτήτων αναφοράς κατά τρόπο έγκαιρο και αξιόπιστο
 • Βελτίωση της επιχειρηματικής ευελιξίας χρησιμοποιώντας τα Soft1 customization tools που επιτρέπουν την εύκολη και με χαμηλό κόστος προσαρμογή business λειτουργιών


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1